• I LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
  • Tel: 85 682 27 80
  • sekretariat@1lohajnowka.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - REKRUTACJA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: Rozporządzenie RODO) aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych :

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka.

Z administratorem kontakt jest możliwy telefonicznie pod nr tel. 85 682 27 80, za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@1lohajnowka.pl oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie Placówki.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: admin@1lohajnowka.pl.

3. Dane osobowe kandydatów do szkoły oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych w szczególności na podstawie:

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (w szczególności w art. 142 ust 12, art. 149 i 150)

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawa tj. zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego, a postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w celu doręczania korespondencji, a także inne podmioty, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji zadań na podstawie stosownych umów powierzenia danych.

6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).

7. Podanie danych w celu rekrutacji kandydatów do szkoły jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, niepodanie danych uniemożliwi udział w rekrutacji.

8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.